Namnlös

Våra allmänna villkor

 

1. Allmänt

Dessa köp- och leveransvillkor gäller vid köp av produkter och tjänster från Nova Markis & Persienn AB (556726-2620), nedan benämns Nova Markis & Persienn AB som ”Leverantören”.

 

Är kunden att anses som konsument enligt definitionen i konsumentköplagen (1990:932) eller konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller dock nämnda lagars tvingande regler i tillämpliga delar.

 

2. Offert och beställning

Inför en beställning upprättar Leverantören en offert av vilken det bl.a. framgår vilka produkter och tjänster som skall levereras samt priset för detta.

 

Kunden har fått del av dessa allmänna villkor som en bilaga till offerten. Offerten är gällande i 14 dagar från offertens datum.

 

Bindande beställning ingås genom att kunden skriftligen, via post eller e-post, godkänner offerten, dessa villkor samt övriga eventuella bilagor som därmed blir avtalsinnehåll. För det fall att det i offerten anges andra villkor som avviker från dessa allmänna villkor gäller de avvikande bestämmelserna i offerten före bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

 

OBS! Eftersom våra varor är måttillverkade efter varje enskild kunds specifika behov har vi ingen möjlighet att återta varan. Detta gäller även en vara som ej ännu blivit levererad till er, men där tillverkningen påbörjats eller som finns färdig-tillverkad.  Därför finns, i enlighet med Konsumentverket, ingen ångerrätt på våra produkter. Tänk på att beställningen är bindande från beställningsdatum.

 

3. Kreditupplysning

I syfte att minska kundförluster förbehåller sig Leverantören rätten att inhämta en kreditupplysning för varje kund. Om Leverantören finner att kunden inte är kreditvärdig äger Leverantören begära ytterligare förskott, annan säkerhet eller frånträda avtalet.

 

4. Leveransvillkor och dröjsmål

Leverans sker till den leveransadress som angetts i offerten. Beställda produkter levereras vanligtvis inom ca två till fyra veckor från att kunden godkänt offerten och lagt beställning.

I offerten angivet leveransdatum är således ungefärligt och kan komma att förlängas enligt vad som anges enligt andra stycket nedan.

 

Kunden är medveten om att Leverantören beställer produkterna från underleverantörer och att det kan uppstå dröjsmål som Leverantören inte har möjlighet att påverka. Vid dröjsmål med att avlämna/leverera produkterna som beror på förhållande på kundens sida eller på förhållande som ligger utanför Leverantörens kontroll, såsom att Leverantörens under-leverantörer inte kan leverera produkterna i tid, skall leverans-tiden förlängas med skälig tid.

Leverantören ansvarar inte för eventuella skador eller förluster av vad slag de månde vara, direkta eller indirekta, som orsakas av försenad leverans. 


5. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir Leverantörens egendom till dess full betalning

är erlagd. Parterna är överens om att Produkter som monterats ej skall anses utgöra fastighetstillbehör.

 

6. Montering

Om Leverantören skall utföra montering av produkterna ska montering ske inom skälig tid från att produkterna levererats till kunden. I offerten eventuellt angivet färdigställande datum är således ungefärligt.

 

Inför montering skall kunden på egen bekostnad demontera och ta bort eventuella markiser, konsoler, möbler eller andra eventuella föremål och tillse att arbetsytan där montaget skall ske är fri. Om kunden inte har fullgjort sina förpliktelser inför montaget skall Leverantören åberopa rätten att debitera arbetskostnad om minimum 595 SEK inkl moms per påbörjad timme och per montör för att göra detta åt kunden.

 

OBS! Kunden ansvarar för att erforderliga tillstånd har sökts och beviljats för uppförandet av produkten. Såvida inte annat framgår av offert/beställning skall följande arbeten inte anses omfattas av Leverantörens åtagande: el-arbeten och därtill hörande material, eventuella gjutningar samt och eventuella reparationer av sprickor och skador på fasad, tak eller befintligt golv. Inte heller omfattas hyrmaskiner såsom t ex skylift. Kunden skall tillhanda-hålla el.

                                                  

Om det t.ex. i samband med att montaget ska påbörjas visar sig att stege inte räcker till för montaget och kunden inte lämnat information om svåråtkomlighet och att Leverantör måste hyra lift av något slag kommer kunden att debiteras den faktiska hyreskostnaden.

 

Om det vid Leverantörens ankomst för montaget visar sig att kunden inte har fått beviljat tillstånd eller att kunden inte har gjort klart sina åtaganden med förberedelse för montaget och som resulterar i att Leverantörens montagearbete inte kan utföras enligt ritning och beställda mått skall Leverantören kunna åberopa rätten att kunden omgående erlägger slutlikvid enligt gällande faktura samt utöver debitera restid och personalkostnad om 595 SEK inkl moms per påbörjad timme och per montör.

 

Kunden äger ingen rätt att reducera eller hålla inne på del eller hela slutlikviden på levererad produkt och där montage inte kan genomföras p.g.a. omständighet på kundens sida eller på för-hållande som ligger utanför Leverantörens kontroll.

 

I de fall där uterum ska monteras på kunds befintliga golv/trall ansvarar inte Leverantören för eventuella höjdskillnader/

ojämnheter i golvet/trallen. Det åligger kunden att tillse att det bärande underlaget är jämnt, rakt och tillräckligt stabilt.

 

I samtliga fall där montagearbete inte kan utföras p.g.a. omständighet på kundens sida men där godset levereras kommer produkten att kvarlämnas hos kunden vilken också fullt ansvarar för att försäkra och förvara produkten till dess att den ska monteras.

 

Vidare åligger det kunden att återkoppla till Leverantören och meddela att t ex tillstånd beviljats eller att kunden slutfört sitt arbete och att ny tid för montage kan bokas.

 

Vid montering ingår endast standardmaterial allt annat montage-material utöver debiteras.

 

Kunds ev tidigare solskydd tas EJ om hand av Leverantören. Om det ändå sluts överenskommelse mellan kund och leverantör att leverantören ska bortforsla kundens tidigare solskydd kommer kunden att debiteras bortforslingsavgift och andra därmed sammanhängande kostnader. För terrassmarkis utgår en bortforslingsavgift om 1 000 SEK, för en fönstermarkis 250 SEK samt 500 SEK i bilkostnad.

 

7. Betalning

Priset för produkterna och monteringsarbetet framgår av offerten. Såvida inte annat anges i offerten skall betalning erläggas mot faktura med 20 % i förskott i samband med att kunden har godkänt offerten. Resterande 80% skall erläggas mot faktura inom 14 dagar från att produkten levererats och monterats.

 

OBS! Det är först när offerten godkänts och förskottsbetalningen sitter inne på Leverantörens konto som ordern läggs och från vilket datum leveranstid beräknas.

 

OBS! Om Leverantören har levererat produkt men inte kunnat utföra montaget som beror på förhållande på kundens sida äger kunden ingen rätt att reducera eller hålla inne slutlikviden.

 

Vid sen betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).

 

8. Garanti

Garantin gäller för endast nya produkter och inte begagnade.

 

Leverantör lämnar en treårig garanti för produktionsfel. För dimmerbox och belysning gäller garantitid om ett år.

 

Garantin förutsätter att varan är fackmannamässigt installerad och att kunden varit aktsam samt att kunden i övrigt inte utsatt produkten för onormalt bruk samt att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren.

 

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka (t ex brand), nederbörd, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd montering eller andra felaktiga inställningar. Inte heller för-sämring som beror på smuts, luft-föroreningar eller undermåligt underhåll. Om köparen själv ansvarat för elinstallation och det visar sig att denna är felaktigt utförd frånsäger sig Leverantören allt ansvar för varan och ev följdskador. Detsamma gäller om köparen själv, under garantitiden, flyttar, bygger om eller på annat väsentligt sätt ändrar produkten eller installationen utan säljarens skriftliga medgivande. Återställande av fasad ingår ej.

 

Om köparen själv hämtat produkten och själv ansvarat för montage och installation av produkten reduceras garantin till att endast gälla fabrikationsfel.

I de fall då montage avser endast byte av väv på en motoriserad markis och där motorn fungerar innan byte men inte efter byte av väv ansvarar leverantören inte för funktionsnedsättningen d v s att motorns prestanda reduceras eller helt slutar att fungera.

 

Vi lämnar ingen garanti på färg-beständigheten eller färgöverens-stämmelsen på andra kulörer än vit pga. RAL-färgskalans grova tolerans.

 

Glas

Generella riktlinjer för bedömning av glas: Defekter som blåsor, punktfel, repor, smutsränder eller smuts-samlingar och dyl. som knappt är synliga på 3m håll vid normalt dagsljus får förekomma. Med normalt dagsljus avses en dag med diffust ljus, dvs. utan att direkt solljus eller annan ljuskälla faller in i onormal vinkel mot glaset och förstärker eventuella felaktigheter. En ruta skall normalt betraktas vinkelrätt mot glasytan, från rumssidan. Glas-sprickor betraktas normalt ej som reklamation, om det inte direkt kan härröras till ett produktionsfel.

 

9. Ansvar för fel

Föreligger fel som Leverantören ansvarar för skall Leverantören efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetala köpeskillingen. Leverantören beslutar om vilken åt-gärd som lämpar sig bäst. Härutöver äger kunden inte rikta några anspråk mot Leverantören för fel av vad slag de må vara.

 

10. Reklamation

Vid fel i vara eller utfört arbete skall kunden skriftligen reklamera felet inom 7 dagar från det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet så att leverantören kan avhjälpa felet för att förhindra följdskador/följdproblem. Om kunden inte reklamerar felet inom nämnda tid förlorar kunden rätten att åberopa felet.

 

I de fall kunden själv ansvarat för montage av produkt och inkommer med reklamation av el-fel på produkten skall kunden inkomma med dokument som styrker att elinstallationen utförts av behörig elektriker innan leverantören åtar sig reklamations-jobbet.

 

Vid reklamation skall detta garantivillkor samt inköpskvitto/ faktura uppvisas av köparen. Garantianspråk kan inte åberopas förrän produkten/tjänsten till fullo är betald.

 

11. Personuppgifter

De personuppgifter kunden lämnar Leverantören registreras av Nova Markis & Persienn AB (556726-2620). Detta bolag är personuppgiftsansvarigt. Uppgifterna används för att Leverantören skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunder. Även kommunikation mellan kunder och Leverantören rörande reklamationer kan dokumenteras, för att kunder vid eventuella fel skall få den service kunderna kan förvänta sig av Leverantören. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har fysiska personer rätt att få den information som har registrerats om dem. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan personen begära att informationen skall rättas eller tas bort. Sådan begäran görs till Nova Markis & Persienn AB, Vägmästarvägen 5 – 635 02 Eskilstuna eller per telefon 016-133 166 eller via e-mail info@novamarkis.se

 

12. Force majeure

Nova Markis & Persienn AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, utebliven leverans från leverantören, råvarubrist, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I Force Majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud och onormal nedgång i marknaden etc.  

 

13. Tvist

Eventuella tvister skall avgöras av svensk domstol med Eskilstuna tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

 

 

Du kan även ladda hem villkoren som en PDF-nedan.

PDF dokument
Försäljningsvillkor

Copyright © PergolaDirekt 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer..   Tillåt cookies